020-6973074 info@c-enter.org

Over Ons

Rob van Wageningen

Ik ben fysiotherapeut en mede eigenaar van C-enter. Ik woon met mijn echtgenote sinds 2012 op Curaçao en doe vanaf daar mijn dagelijks werkzaamheden online. Een groot deel van deze werkzaamheden bestaat uit administratie. Daarnaast houdt ik mij bezig met kwaliteit begeleiding. Het doel hiervan is om alles waar u in onze praktijk mee te maken kunt krijgen zo klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Iedere 3 – 4 maanden ben ik terug in Nederland om de band met de klant en de collegae te onderhouden. In Latijns America, de voormalige Antillen en Suriname geef ik met regelmaat fysiotherapie cursussen. In mijn vrije tijd geniet ik van de uitdagingen van het tropisch eiland. Het zal u dan ook niet verbazen dat duiken, mountainbiken en Latijns Amerikaans dansen tot mijn hobby’s behoren.

Rienk Post

Mijn naam is Rienk Post, fysiotherapeut en mede eigenaar van C-enter. Ik ben al meer dan 20 jaar met veel plezier werkzaam in Amsterdam Zuidoost. Buiten de reguliere fysiotherapie houd ik mij vooral bezig met Dry Needling, echografie (beeldvorming) van gewrichten en spieren, shockwave therapie en Epte. De dagelijkse leiding deel ik met mijn collega Rob van Wageningen, waar hij zich via de computer met de kwaliteit en het reilen en zeilen van de praktijk bezighoudt, ben ik het rechtstreekse aanspreekpunt in de praktijk. Naast de fysiotherapie houd ik me in mijn vrije tijd bezig met fietsen, voetbal en ik ben een enorme liefhebber van skiën en schaatsen.

Visie

C-enter staat voor goed bereikbare centra in Amsterdam Zuidoost, met oog voor kwaliteit van zorg in een professionele omgeving met een ontspannen sfeer. Uw klachten en de problemen die daar van ondervindt vormen voor ons de basis van de therapie. Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide netwerk van (fysio) specialisten verzorgen wij, in samenspraak met u, de voor u best passende behandeling en begeleiding. Dus ook van u wordt een belangrijke bijdrage gevraagd om uw doel te verwezenlijken.

C-enter voor uw gezondheid!

Kwaliteit

Alle therapeuten van C-enter paramedische praktijk zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van hun beroepsgroep. De therapeuten volgen regelmatig bijscholing om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vak. Zij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging en gaan een stapje verder. Met aanvullende programma’s of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit leveren wij in Amsterdam zuidoost hoogwaardige zorg. Center heeft een eigen interne kwaliteitsmedewerker die verantwoordelijk is voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit. 1 maal 1 de 2 jaar Wordt C-enter door een extern bedrijf op kwaliteit getoetst . Alle fysiotherapie vestigingen van Center paramedische praktijk zijn daarom gecertificeerd als Pluspraktijk voor Achmea-Zilveren kruis  en zijn Menzis TopZorgpraktijk.

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Praktijkinformatie

Zie hiervoor onze praktijkfolder. Deze krijgt u uitgereikt bij uw eerste contact met een van onze zorgverleners.

Klachtenregeling

Bent u op de een of ander wijze ontevreden over ons bedrijf en of een van de medewerkers …meldt ons dat.!! Hoewel dit nooit prettig is om te vernemen kunnen wij alleen als wij weten dat er iets heeft plaats gevonden actie ondernemen. Wij zijn een lerende organisatie en uw melding wordt de basis voor een grondige evaluatie en indien nodig een verbetertraject. Uiteraard zullen we indien dit binnen de mogelijkheden ligt proberen om uw ontevredenheid (alsnog) weg te nemen. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en diëtetiek.

Rienk Post is aangesteld als klachten functionaris voor C-enter paramedische praktijk.  rpost@c-enter.org

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO)

Deze wet regelt uw en onze rechten en plichten in onze client-behandelaar relatie, waaronder;

 • informatieplicht
 • toestemmingsvereiste
 • dossierplicht
 • vernietigingsrecht
 • bewaarplicht
 • recht op inzage
 • geheimhoudingsplicht.

U kunt zich via deze link van onze beroepsvereniging verder informeren

Anoniem aanleveren van gegevens

Als zorgverlener hebben  wij de wettelijke plicht om u toestemming te vragen of wij voor kwaliteits-verbetering  uw gegevens geanonimiseerd aangeleverd mogen worden in de Landelijke Database Fysiotherapie en de Customer Quality index (CQI).

 

FAQ

Moet ik een verwijzing hebben voor de fysiotherapie, oefentherapie of diëtetiek?

Voor fysiotherapie en oefentherapie is een verwijzing  niet nodig. Dit noemt men noemt vrij toegankelijk.

Alleen als u een aandoening heeft die vermeld staat in de “chronische lijst” of als u een beweegprogramma wil doen heeft u wel een verwijzing nodig .

Indien u een verwijzing nodig heeft zal u dit bij het maken van de eerste afspraak worden medegedeeld.

 

Voor diëtetiek is altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig.

Bij verwijzingen door de artsen van de GAZO worden de verwijzingen direct naar ons gestuurd.

Wat moet ik allemaal meenemen bij de eerste afspraak?

Als u via de huisarts of specialist komt moet u de verwijsbrief meenemen.
Verder een geldig identiteitsbewijs dat u vooraf bij de balie (Hoptille) of tijdens de intake aan de therapeut toont.

Zit fysiotherapie en oefentherapie in het basispakket?

De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit het basispakket hangt af van de leeftijd van de patiënt/verzekerde en of hij/zij een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat. Op deze lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt.. Hieronder wordt weergegeven op welke vergoeding u uit de basisverzekering recht heeft:

 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 21ebehandeling (na toestemming).
 • Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van 18 behandelingen.
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen.

Bron

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Chronische  lijst 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/geldigheidsdatum_23-03-2015#Bijlage

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, wordt 100%  van de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht.

U kunt zich telefonisch afmelden op 020 6973074 of via email op info@c-enter.org.

 

Wat kost een behandeling?

Wij hebben contracten met alle verzekeraars en uw behandeling wordt direct door ons bij uw verzekeraar gedeclareerd .

Op onze  website staan de tarieven van de diverse verrichtingen van de fysiotherapie ,oefentherapie en diëtetiek.  Dit zijn de tarieven als u zelf de nota moet voldoen, bijvoorbeeld wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent.

Kan ik een voorkeur aangeven voor een behandelaar?

Ja, als u voorkeur heeft voor een specifieke behandelaar  of voor een man of vrouw kunt u dat aangeven en dan houden we daar bij de planning rekening mee.

Als u zich beperkt in de keuze voor een behandelaar kan het wel zijn dat  u langer dan 2 dagen moet wachten voordat u geplaatst kunt worden.

Kan ik een voorkeur aangeven voor een behandel locatie?

Ja, als u voorkeur heeft voor een specifieke behandel locatie kunt  u dat aangeven en dan houden we daar bij de planning rekening mee.

Niet alle specialisaties zijn op iedere locatie aanwezig. In dat geval zullen wij u voorstellen (tijdelijk) voor een andere locatie te kiezen.

Moet ik mijn eigen risico aanspreken voor een behandeling fysiotherapie of oefentherapie

Alleen  als een behandeling guit de basisverzekering wordt vergoed komt deze  ten laste van uw eigen risico .

Dus wanneer de behandeling uit uw aanvullende verzekering wordt gedeclareerd, dan niet.

Zit diëtetiek in de basisverzekering?

Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering vergoed. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar heeft u mogelijk recht op meer uren dieetadvisering. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Is de zorgvrager door huisarts of praktijkondersteuner verwezen via de Ketenzorg Diabetes, CVR (hart en vaatziekte) of COPD (longziekten) dan worden de consulten hieruit vergoed, voor deze vergoeding geldt geen eigen risico.

In uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering worden alle voorwaarden vermeld waaraan moet worden voldaan om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Hierin wordt tevens vermeld hoeveel uren uit een aanvullende verzekering worden vergoed.

Bron

www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/dietist

Ik heb een chronische aandoening. Hoe zit het met de vergoeding?

Wanneer u een aandoening heeft  die vermeld staan op de “chronische lijst’ dan komt deze in aanmerking voor langdurige behandeling fysiotherapie of oefentherapie . De eerste 20 (in 20154) behandelingen komen voor u eigen rekening. Als u aanvullend verzekerd bent kunt u het verzekerd aantal behandelingen hiervoor gebruiken (*).

Alle behandelingen na de 20e  worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Een verwijzing van huisarts / specialist is meestal vereist.

 

(*) U heeft een aanvullende verzekering voor 12 behandelingen, dan  blijven er 8 behandelingen voor eigen rekening over over.

 

 

Verslagen